De Stichting

“De Stichting heeft ten doel het creëren van en het onderzoek doen naar innovatieve agro-ecologische systemen, waarin voedsel geproduceerd wordt op een teeltwijze die gebaseerd is op de natuurlijke principes van een functionerend bos-ecosysteem, om op deze wijze een transitie binnen de landbouw te stimuleren, en het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk.”De stichting werd opgericht op 7 februari 2018. Stichting Den Food Bosch maakt deel uit van de nationale Green Deal Voedselbossen.

De rol van de Stichting is als volgt omschreven:

  • De Stichting stelt bovengenoemd voedselbos beschikbaar om te fungeren als koploper zoals vermeld in de Green Deal, evenals mogelijke toekomstige projecten op andere locaties;
  • De Stichting draagt zorg voor de ontwikkeling, beheer en exploitatie van het voedselbos. Ook heeft ze tot doel het faciliteren en bijdragen aan de monitoring van ervaringscijfers en ontwikkelingen, onder andere qua productiviteit, kosten, arbeidsuren en opbrengsten, waterhuishouding en bodem, biodiversiteit, en andere factoren;
  • De Stichting verwelkomt samenwerking met kennis- en beleidspartners in de Green Deal voor het uitvoeren van monitoring en onderzoek, het begeleiden van stages en BSc/MSc-thesis, voor het verspreiden van de opgedane kennis, en voor het creëren van oplossingen voor geconstateerde knelpunten en beperkingen op het gebied van beleid, regelgeving en subsidies of geldstromen, waarbij de bestaande locatie als pilot kan gelden voor bredere toepassing.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Den Food Bosch telt drie leden. Er vindt elk jaar volgens reglement een mutatie plaats. Allen zijn landelijk betrokken bij de Nederlandse voedselbosgemeenschap, zoals ook Voedselbos Schijndel. Het bestuur probeert zoveel als mogelijk betrokken mensen uit de regio te enthousiasmeren voor een bestuurslidmaatschap.

De bestuurders (maart 2022) zijn: Maurits Tax, Marente Lokin, Maurice Ramaker.

Samen met de beheerders zet het bestuur zich in voor een succesvolle lange-termijn ontwikkeling van het voedselbos. We werken samen aan de kaders voor het beheer, faciliteren onderzoek en monitoring, educatie en kennisspreiding. De stichting biedt ook het wettelijke kader. KvK 70881022

Maurits Tax
Marente Lokin
Maurice Ramaker

Studenten en vrijwilligers

Op regelmatige basis komen mensen van alle leeftijden en achtergronden naar het voedselbos om te leren of mee te werken. We delen allemaal de visie voor een nieuwe vorm van landbouw, iedereen komt hier om meer te leren door met handen en voeten in contact te zijn met de aarde.